Læringsledelse i Taps Børnehave

Program for læringsledelse

Skoler og dagtilbud i Kolding er med i Europas største udviklingsprogram ”Program for Læringsledelse”

Alle børn fra 0-18 år er målgruppen for et 4-årigt udviklingsprogram ”Program for Læringsledelse”, som skal skabe bedst mulig trivsel, udvikling, læring og dannelse ud fra kortlægning, læringsmål og kompetenceløft

Programmet foregår i et tæt samarbejde mellem skoler, dagtilbud og PPR, og er indledt i Kolding i 2016 med et elektronisk spørgeskema, som blev besvaret af alle børn fra 4 år og opefter, forældre, lærere pædagoger og ledere. Besvarelserne analyseres i samarbejde med Aalborg Universitet.

Analyseresultaterne danner grundlag for profiler for kommunen og for de enkelte dagtilbud og skoler om børnenes læring og trivsel, om medarbejdernes indsatser og trivsel og om ledelsens indsatser. Profilerne skaber viden om, hvad vi er gode til, og hvad vi bør arbejde videre med.

Datagrundlaget giver et udgangspunkt for systematisk understøttelse i forhold til at kvalificere beslutninger om målsætning, ressourcetildeling og kompetenceløft. Spørgeskemaundersøgelsen gentages i 2017 og 2019, så det er muligt ved programmets afslutning at dokumentere fremskridt – og ikke mindst, hvad der er lykkedes. 

 

Bilag
hermed til sammenligning nogle resultater fra første måling
Resultat for Taps børnehave undersøgelse i 2017
forældre
T1 T2 og T3 på samme skema